Klauzula informacyjna

FORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych osobowych
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO[1] jest Rafał Węc wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Polska Grupa Cateringowa Rafał Węc pod adresem Żytomierska 5, 03-360 Warszawa, NIP: 8851523239, REGON: 142555535.
 3. Dane kontaktowe administratora danych:
 4. telefon: +48 507 160 624;
 5. adres e-mail: rw@pgc.catering
 6. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
 7. Podanie danych osobowych przez kontrahenta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania współpracy i/lub zawarcia umowy z administratorem danych.
 8. Administrator danych przetwarza dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych (imienia i nazwiska oraz nazwy firmy), danych adresowych, numeru identyfikacji podatkowej i innych numerów rejestrowych, numeru rachunku bankowego, danych kontaktowych (numer telefonu) oraz danych identyfikacyjnych osób wskazanych do kontaktu przez kontrahenta.

 

 1. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. zawieranie i realizacja umów z kontrahentami, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. rachunkowych związanych z wystawianiem dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego, w tym ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. archiwizacja danych dla potrzeby wykazania faktów lub w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 4. kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. marketing usług własnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

III. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych
 2. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego
 3. Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach rozliczeniowych (np. faktury) przez okres czasu wskazany przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawą o rachunkowości.
 4. Administrator danych przechowuje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przez okres 10 lat, ale nie dłużej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 5. Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust. 1-3 przez okres 5 lat, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych lub wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych, a przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą.

 

 1. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą
 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 2. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO lub innych właściwych przepisów prawa, a dotyczących przetwarzania danych osobowych, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym poprzez profilowanie.

 

OŚWIADCZENIE

Zapoznałam/Zapoznałem się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej oraz przyjęłam/przyjąłem do wiadomości informacje o przysługujących mi prawach dotyczących przetwarzania moich danych osobowych.

 

______________________                                      ______________________

 

(miejscowość, data)                                                             (czytelny podpis)

[1]RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE